Join in Jobcoaching B.V. I Join in Bewindvoering B.V. I info@joinin.nl I Join in - Schaijksestraat 3 - 5375KC Reek I Mobiel 06 52 72 77 90
Joinin

Privacy

Privacy beleid

Join in Jobcoaching B.V. hecht veel waarde aan jouw privacy. Dit geldt ook voor Join in Bewindvoering B.V.;

Daarom nemen wij de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht bij verwerking van de persoonsgegevens. Het doel van Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. is om arbeids/bewindbemiddeling succesvol te laten plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk dat Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. een aantal persoonlijke gegevens van een kandidaat verwerkt en opslaat in de database van Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V..

Alle gegevens die Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. van haar (aspirant) werknemer heeft, worden vertrouwelijk behandeld en slechts doelmatig verwerkt. Bovendien worden gegevens niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Door dit privacy statement willen wij voor jou inzichtelijk maken wat wij doen met jouw persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Overal waar in dit statement wordt gesproken over Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V., “wij” of “ons/onze”, wordt bedoeld Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. kantoorhoudende Schaijksestraat 3, 5375 KC Reek.

Bezoek aan onze website.

Onze website kan in principe worden bezocht zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken, waarbij bepaalde door Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. niet identificeerbare informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Dit doen we om te kijken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt, zodat we onze website kunnen blijven verbeteren en gebruiksvriendelijk(er) kunnen.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?
Persoonsgegevens worden op diverse manieren door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere door:

 1. inschrijving op onze website;
 2. inschrijving op onze vestiging;
 3. inschrijving naar aanleiding van de door jou geplaatste gegevens op digitale publieke plaatsen (jobsites etc.), nadat jouw toestemming hiervoor is ontvangen;
 4. aanmelding op een andere wijze bij ons.

Waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld?
Zoals aangegeven is het doel van Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. om arbeids/bewindbemiddeling succesvol te laten plaatsvinden. Om dit te kunnen laten slagen, hebben wij in diverse stadia persoonsgegevens van jou nodig. In alle gevallen verwerken wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bovengenoemde doel.

 • Bij inschrijving verzamelen wij:
  – NAW-gegevens;
  – Telefoonnummer;
  – E-mailadres
  – Geboortedatum;
  – Geslacht;
  – Werkervaring;
  – Opleiding(en) en cursus(sen);
  – Gewenste beroepen;
  – Gegevens over beschikbaarheid;
  – Kopie ID-bewijs

Voordat wij aan de slag gaan willen wij graag kennis met je maken, er wordt een kennismakingsgesprek ingepland met jou. Normaliter volstaan dan jouw gegevens die wij reeds hebben verzameld bij inschrijving. Wij hebben de mogelijkheid om de kennismaking met jou te laten plaatsvinden door middel van een videogesprek. In die twee situaties verzamelen en verwerken wij zowel een aantal reeds bij ons bekende gegevens als een aantal andere gegevens van jou:

 1. Voor- en achternaam;
 2. E-mailadres;
 3. Mobiel telefoonnummer;
 4. Beeldmateriaal;
 5. IP-adres (bij het videogesprek met ons vanuit huis).

Het doel van dit videogesprekken is om jou te kunnen bemiddelen naar werk. In beide situaties verwerken wij de gegevens op basis van de vooraf door jou verstrekte uitdrukkelijke toestemming. Als jij via ons aan het werk gaat, verzamelen wij verder nog een aantal (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens. Hiervan zijn er een aantal af te leiden van jouw identiteitsbewijs. Wij verzamelen jouw:

 • Nationaliteit;
 • ID-bewijs;
 • Geboorteplaats;
 • BSN;
 • Bankrekeningnummer;
 • Huwelijkse staat.


Als dienstverlener hebben wij bovengenoemde gegevens van jou nodig om aan onze verplichtingen te voldoen. Er bestaat voor ons een wettelijke grondslag om deze gegevens te verwerken. Bovenstaande gegevens blijven bovendien gedurende een bepaalde periode na afloop van jouw dienstverband bij ons in ons systeem verwerkt, vanwege de geldende wettelijke bewaartermijnen.

In bovengenoemde situaties verwerken wij in ieder geval jouw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens vanwege andere verwante doeleinden worden verwerkt, o.a. voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (o.a. opleidings- en scholingsdoeleinden), voor kwaliteitsdoeleinden (certificering) of voor subsidies aan te vragen dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten etc.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten Nederland verwerkt. Indien dit wel het geval is, heeft Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. de benodigde maatregelen genomen om zich te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Welke gegevens verstrekken wij aan een opdrachtgever en/of derden?
Indien jij ons toestemming hebt gegeven om jou naar arbeid te bemiddelen, is het ons daardoor toegestaan om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Daarbij worden slechts de noodzakelijke gegevens verstrekt, zodat (potentiële) opdrachtgevers in staat zijn om te beoordelen of zij jou willen uitnodigen voor een gesprek en jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben.

 • Welke gegevens worden aan een potentiële opdrachtgever verstrekt?
 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum of leeftijd (indien en voor zover van belang);
 • Opleiding(en) en cursus(sen) (indien en voor zover van belang voor de functie);
 • Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen op basis van een wettelijke verplichting, dan wel ter uitvoering van een (nog te sluiten) overeenkomst of als er een gerechtvaardigd belang bestaat.

In het geval jij als werknemer geen Nederlandse nationaliteit dan wel geen nationaliteit van een EU/EER land bezit, zijn wij verplicht om een kopie van jouw geldige verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning en/of identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens, zolang als dit noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij de toepasselijke, geldende, wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vanaf het moment dat jij je inschrijft bij ons, geef je ons toestemming om jou te bemiddelen naar arbeid. Wij bewaren jouw gegevens maximaal twee jaar vanaf het moment van inschrijving. Op het moment dat jij aan ons mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid door ons, worden je gegevens vanaf dat moment direct uit het systeem verwijderd.
 2. Indien je werkzaam bent geweest voor ons, bewaren wij de meeste persoonsgegevens maximaal twee jaar ingaande vanaf einde dienstverband, tenzij er een wettelijke verplichting is om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die zich bevinden in de loon- en salarisadministratie, de kopie van jouw identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaring.

Welke gegevens van zakelijke relaties verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen, waarmee wij zaken doen met als hoofddoel het onderhouden of opbouwen van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die verwerkt worden, blijven beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn, zoals naam, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en functies. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, waarbij de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

Beveiliging van gegevens
Wij hebben ons ingespannen de meest passende organisatorisch en technische maatregelen te nemen om de aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Cliënten van Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien zijn en worden de cliënten van werknemers gehouden aan het geheimhoudingsbeding wat met hen is overeengekomen. Derden die als verwerker door Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. zijn ingeschakeld zijn gehouden aan de afspraken – zoals omtrent beveiliging en geheimhouding – die met hen zijn overeengekomen.

Datalek
Ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, kan het voorkomen dat anderen onrechtmatig aan uw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken je dringend om hiervan melding te doen via info@joinin.nl zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?
Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering (vergetelheid) en dataportabiliteit van de gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst identificeren.

De gegevens die wij hebben verwerkt kunt je te allen tijde opvragen bij ons. Hiervoor kun je jouw verzoek toesturen aan info@joinin.nl. Het verzoek wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek beantwoord.

Je kunt ook het verzoek doen tot correctie, verwijdering (dan wel het afschermen) of overdracht van de gegevens die wij hebben. Hiervoor kun je jouw verzoek toesturen aan info@joinin.nl. Het verzoek wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek beantwoord.

Derden
Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met onder andere het beheer en de beveiliging van onze systemen. Mogelijk hebben deze partijen inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. De ingeschakelde partijen zijn uitsluitend geautoriseerd om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij voor Join in Jobcoaching B.V. en Join in Bewindvoering B.V. verrichten.

Versie: augustus 2020.

Colofon

Artwork
Identity Photo, Film & Design bNO – heringa.ly